Home / News / Verbetering procedure ontslag van patiënten bij het bestellen van maaltijden

Verbetering procedure ontslag van patiënten bij het bestellen van maaltijden

Nieuws over versie 15.10

Er is een nieuwe logica geïmplementeerd om een betere afhandeling van de patiënten maalbestellingen op de dag van de ontslag van de patiënt mogelijk te maken.

De cut-off tijd functionaliteit voor maaltijdbestellingen moest worden verbeterd om maaltijdbestellingen op basis van de ontslagtijd op de dag van ontslag mogelijk te maken. Voor patiënten waarvan de ontslagtijd vóór de nieuwe cut-off tijd ligt, zullen Tray Cards, keukenlijsten en container label prints niet worden afgedrukt voor die dag.

Delegate introduceert nu een verbeterde patiëntendisplay-logica in patiënten maaltijden bestellen, mobile meal ordering en in afleveringsdocumenten. Het kan worden toegepast voor gevallen waarin het belangrijk is om op de juiste wijze rekening te houden met cut-off time 3 voor de betreffende maaltijd. In de patiëntenadministratie houdt de weergave ook rekening met de ontslagtijd van de patiënt op de dag van ontslag.

De verbetering zorgt voor meer flexibiliteit en zorgt ervoor dat er geen overtollige maaltijden kunnen worden besteld nadat de patiënt daadwerkelijk is ontslagen. Als er een maaltijd is besteld en de ontslagtijd van de patiënt in de tussentijd wijzigt, waardoor de maaltijdbon op de ontslagdag verouderd is, zullen de tray cards en andere relevante documenten hier op de juiste manier rekening mee houden en een dergelijke maaltijdbon tegenhouden. Dit helpt de voedselverspilling verder te verminderen en maakt de processen flexibeler.

Er is een nieuwe instellingengroep geïntroduceerd op het tabblad “Patient Service” in de instellingenmodule. Het is nu mogelijk om verschillende weergave opties te gebruiken voor patiëntenadministratie en maaltijdbestelling. Patiënten die ontslagen worden kunnen tot aan de tijd van ontslag of tot aan het einde van de dag worden weergegeven of op de dag van ontslag volledig van het display worden verborgen.

In het onderstaande voorbeeld uit Mobile Meal Ordering ziet de patiënt duidelijk welke maaltijdoptie nog beschikbaar is op de dag van ontslag. De andere maaltijdknoppen worden wel weergegeven, maar in het grijs en deze kunnen ze niet selecteren.

De patiënt wordt op 29.08.2020 om 10.00 uur ontslagen en cut-off tijd 3 voor het ontbijt is “11.00 uur”. De geselecteerde displaylogica was “Show Today’s Discharges until Discharge Time/ Toon de ontslagen van vandaag tot de ontslagtijd”. De patiënt kan dus alleen de volgende dag nog maaltijden bestellen voor ontbijt en tussendoor ’s morgens:

Een ander voordeel is dat bij patiënten maaltijden bestellen per afdeling en roomservice per afdeling de patiënten automatisch worden uitgefilterd, waardoor het plaatsen van maaltijdbestellingen wordt voorkomen. De nieuwe functie zorgt voor een meer gestroomlijnde en logische processtroom en vermindert zo voedselverspilling.

News from Version 15.10

A new logic has been implemented to provide a more granular handling of Patient Meal Orders on the day of Patient discharge.

The cut-off time functionality for Meal Orders needed to be enhanced to enable Meal Orders based on the discharge time on the day of discharge. For Patients whose discharge time is before the new cut-off time, Tray Cards, Kitchen Lists and Container Label Print will be suppressed when printing for that day.

Delegate now introduces an improved Patient display logic in Patient Meal Ordering, Mobile Meal Ordering and in delivery documents. It can be applied for cases where it is important to correctly consider Cut-Off time 3 for the Meal Time in question. In Patient Administration, the display is also considering the Patient’s discharge time on the day of discharge.

The enhancement allows for more flexibility and ensures that no surplus meals can be ordered after the Patient is actually discharged. If a meal had been ordered and Patient discharge time was altered in the meantime thus making the Meal Order obsolete on the discharge day, the Tray Cards and other relevant documents will be correctly considering this and suppressing such Meal Order. This helps to further reduce food wastage and makes the processes more flexible.

A new settings group has been introduced on the “Patients Service” tab in the Settings module. It is now possible to use different Display modes for Patient Administration and Meal Ordering. Discharged Patients can either be displayed until Discharge Time, Until the End of Day or hidden completely from the display on discharge day.

In the example below taken from Mobile Meal Ordering, the Patient will clearly see which meal option is still available on discharge day. The other meal buttons will be displayed but grayed out.

The patient is discharged on 29.08.2020 at 10:00 a.m. and Cut Off time 3 for breakfast is “11:00”. The selected Display Logic was “Show Today’s Discharges until Discharge Time”. The Patient therefore will only be able to place Meal Orders on the next day for Snack and Breakfast only: